کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز

کارتون روز: چوپان اینترنت باز!

در حاشیه تصمیم دولت برای تجهیز تمام روستاها به اینترنت، مسعود ماهینی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

تصمیم دولت برای تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز